Dil Başvuru Kılavuzu
PHP Manual

İstisnalar

İçindekiler

PHP 5 diğer programlama dillerindekine benzer bir istisna modeline sahiptir. Bir istisna oluşturulabilir (throw) ve yakalanabilir (catch). Olası istisnaların yakalanabilmesi için, kod bir try bloğu içine alınabilir. Her try bloğuna karşılık en az bir tane catch bloğu olması gerekir. Farklı sınıflara ait istisnaları yakalamak için birden fazla catch bloğu kullanılabilir. Normal çalışma sıradaki son catch bloğundan sonra devam eder. Buradaki normal çalışma, try bloğu içinde hiçbir istisna oluşmadığı veya bir catch bloğu ile eşleşen bir oluşmuş istisnalar sınıfının mevcut olmadığı duruma karşılıktır. İstisnalar bir catch bloğu içerisinde oluşmuş olabileceği gibi yeniden de oluşabilir.

Bir istisna oluştuğunda, istisnanın oluştuğu yerden sonraki kodlar çalıştırılmaz ve PHP oluşan istisna ile uyuşan ilk catch bloğunu bulmaya çalışır. Bir istisnanın yakalanmaması durumunda, set_exception_handler() işlevi ile evvelce bir istisna eylemcisi tanımlanmamışsa, PHP bir ölümcül hata durumu oluşturur ve bir "Uncaught Exception ..." ("Yakalanmamış istisna ...") iletisi çıktılar.

İstisna olaşturma nesnesi Exception sınıfının bir örneği olmalı veya alt nınıfı olmalıdır. Bir nesnede bir istisna oluşturmaya çalışmak bir PHP ölümcül hatasına yol açmaz.

Bilginize:

Yerleşik PHP işlevleri aslında hata raporlama yapmakta, istisnaları sadece nesne yönelimli güncel eklentiler kullanmaktadır. Bununla birlikte hatalar ErrorException ile kolayca istisnalara dönüştürülebilir.

İpucu

Standard PHP Kütüphanesi (SPL) bol bol yerleşik istisna içerir.

Örnek 1 - Bir İstisna Oluşturmak

<?php
function inverse($x) {
    if (!
$x) {
        throw new 
Exception('Sıfıra bölme.');
    }
    else return 
1/$x;
}

try {
    echo 
inverse(5) . "\n";
    echo 
inverse(0) . "\n";
} catch (
Exception $e) {
    echo 
'Yakalanan olağandışılık: ',  $e->getMessage(), "\n";
}

// Çalışma sürer
echo 'Merhaba Dünya';
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

0.2
Yakalanan olağandışılık: Sıfıra bölme.
Merhaba Dünya

Örnek 2 - İç içe istisnalar

<?php

class MyException extends Exception { }

class 
Test {
    public function 
testing() {
        try {
            try {
                throw new 
MyException('foo!');
            } catch (
MyException $e) {
                
/* yeniden yakala */
                
throw $e;
            }
        } catch (
Exception $e) {
            
var_dump($e->getMessage());
        }
    }
}

$foo = new Test;
$foo->testing();

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(4) "foo!"

Dil Başvuru Kılavuzu
PHP Manual