Ekler
PHP Manual

Çözümleyici Dizgeciklerinin Listesi

PHP dilinin çeşitli parçaları dahili olarak T_SR benzeri türlerle ifade edilir. PHP, çözümleme hatalarında bu gibi betimleyicileri şöyle çıktılar: "Parse error: unexpected T_SR, expecting ',' or ';' in script.php on line 10." (Çözümleme hatası: beklenmedik T_SR, script.php'nin 10. satırında ',' veya ';' umuluyor)

T_SR'nin anlamını bildiğiniz varsayılır. Bilmeyenler için bu betimleyiciler PHP söz dizimi ve kılavuzdaki açıklamalarına bağlarla burada listelenmişlerdir.

Dizgecikler
Dizgecik Söz dizimi Gönderim
T_ABSTRACT abstract Sınıf Soyutlama (PHP 5.0.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_AND_EQUAL &= atama işleçleri
T_ARRAY array() array(), dizi sözdizimi
T_ARRAY_CAST (array) tür çarpıtma
T_AS as foreach
T_BAD_CHARACTER   \t (0x09), \n (0x0a) ve \r (0x0d) hariç ASCII 32'den küçük karakterler
T_BOOLEAN_AND && mantıksal işleçler
T_BOOLEAN_OR || mantıksal işleçler
T_BOOL_CAST (bool) veya (boolean) tür çarpıtma
T_BREAK break break
T_CASE case switch
T_CATCH catch İstisnalar (PHP 5.0.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_CHARACTER   Artık kullanılmıyor.
T_CLASS class sınıflar ve nesneler
T_CLASS_C __CLASS__ sihirli sabitler (PHP 4.3.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_CLONE clone sınıflar ve nesneler (PHP 5.0.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_CLOSE_TAG ?> veya %> HTML'den Kaçmak
T_COMMENT // veya # ve PHP5'te /* */ açıklamalar
T_CONCAT_EQUAL .= atama işleçleri
T_CONST const sınıf sabitleri
T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING "foo" veya 'bar' dizge söz dizimi
T_CONTINUE continue continue deyimi
T_CURLY_OPEN {$ karmaşık değişken çözümlemeli sözdizimi
T_DEC -- Arttırım ve Eksiltim İşleçleri
T_DECLARE declare declare
T_DEFAULT default switch
T_DIR __DIR__ sihirli sabitler (PHP 5.3.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_DIV_EQUAL /= atama işleçleri
T_DNUMBER 0.12, etc gerçek sayılar
T_DOC_COMMENT /** */ PHPDoc tarzı açıklmalar (PHP 5.0.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_DO do do..while
T_DOLLAR_OPEN_CURLY_BRACES ${ Karmaşık (kaşlı ayraçlı) sözdizimi
T_DOUBLE_ARROW => dizi söz dizimi
T_DOUBLE_CAST (real), (double) veya (float) tür çarpıtma
T_DOUBLE_COLON :: Bakınız: T_PAAMAYIM_NEKUDOTAYIM
T_ECHO echo echo()
T_ELSE else else
T_ELSEIF elseif elseif
T_EMPTY empty empty()
T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE " $a" dizge değişkenlerinde sabit kısım
T_ENDDECLARE enddeclare declare, denetim yapıları için diğer sözdizimi
T_ENDFOR endfor for, denetim yapıları için diğer sözdizimi
T_ENDFOREACH endforeach foreach, denetim yapıları için diğer sözdizimi
T_ENDIF endif if, denetim yapıları için diğer sözdizimi
T_ENDSWITCH endswitch switch, denetim yapıları için diğer sözdizimi
T_ENDWHILE endwhile while, denetim yapıları için diğer sözdizimi
T_END_HEREDOC   yorumlu metinler
T_EVAL eval() eval()
T_EXIT exit veya die exit(), die()
T_EXTENDS extends extends, sınıflar ve nesneler
T_FILE __FILE__ sihirli sabitler
T_FINAL final final Anahtar Sözcüğü (PHP 5.0.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_FOR for for
T_FOREACH foreach foreach
T_FUNCTION function veya cfunction işlevler
T_FUNC_C __FUNCTION__ sihirli sabitler (PHP 4.3.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_GLOBAL global değişken etki alanı
T_GOTO goto goto deyimi (PHP 5.3.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_HALT_COMPILER __halt_compiler() __halt_compiler (PHP 5.1.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_IF if if
T_IMPLEMENTS implements Nesne Arayüzleri (PHP 5.0.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_INC ++ arttırım ve eksiltim işleçleri
T_INCLUDE include() include()
T_INCLUDE_ONCE include_once() include_once()
T_INLINE_HTML   PHP dışı metin
T_INSTANCEOF instanceof tür işleçleri (PHP 5.0.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_INT_CAST (int) or (integer) tür çarpıtma
T_INTERFACE interface Nesne Arayüzleri (PHP 5.0.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_ISSET isset() isset()
T_IS_EQUAL == karşılaştırma işleçleri
T_IS_GREATER_OR_EQUAL >= karşılaştırma işleçleri
T_IS_IDENTICAL === karşılaştırma işleçleri
T_IS_NOT_EQUAL != or <> karşılaştırma işleçleri
T_IS_NOT_IDENTICAL !== karşılaştırma işleçleri
T_IS_SMALLER_OR_EQUAL <= karşılaştırma işleçleri
T_LINE __LINE__ sihirli sabitler
T_LIST list() list()
T_LNUMBER 123, 012, 0x1ac, vs tamsayılar
T_LOGICAL_AND and mantıksal işleçler
T_LOGICAL_OR or mantıksal işleçler
T_LOGICAL_XOR xor mantıksal işleçler
T_METHOD_C __METHOD__ sihirli sabitler (PHP 5.0.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_MINUS_EQUAL -= atama işleçleri
T_ML_COMMENT /* ve */ açıklamalar (sadece PHP 4)
T_MOD_EQUAL %= atama işleçleri
T_MUL_EQUAL *= atama işleçleri
T_NS_C >__NAMESPACE__ isim alanları. Ayrıca, T_NAMESPACE olarak tanımlıdır (PHP 5.3.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_NEW new sınıflar ve nesneler
T_NUM_STRING "$a[0]" dizge içinde sayısal dizi indisi
T_OBJECT_CAST (object) tür çarpıtma
T_OBJECT_OPERATOR -> sınıflar ve nesneler
T_OLD_FUNCTION old_function (Sadece PHP 4)
T_OPEN_TAG <?php, <? veya <% HTML'den Kaçmak
T_OPEN_TAG_WITH_ECHO <?= veya <%= HTML'den Kaçmak
T_OR_EQUAL |= atama işleçleri
T_PAAMAYIM_NEKUDOTAYIM :: ::. Ayrıca, T_DOUBLE_COLON olarak tanımlıdır.
T_PLUS_EQUAL += atama işleçleri
T_PRINT print() print()
T_PRIVATE private sınıflar ve nesneler (PHP 5.0.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_PUBLIC public sınıflar ve nesneler (PHP 5.0.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_PROTECTED protected sınıflar ve nesneler (PHP 5.0.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_REQUIRE require() require()
T_REQUIRE_ONCE require_once() require_once()
T_RETURN return dönüş değerleri
T_SL << bitsel işleçler
T_SL_EQUAL <<= atama işleçleri
T_SR >> bitsel işleçler
T_SR_EQUAL >>= atama işleçleri
T_START_HEREDOC <<< yorumlu metinler
T_STATIC static değişken etki alanı
T_STRING "$a[a]" dizge içinde dizge dizi indisi
T_STRING_CAST (string) tür çarpıtma
T_STRING_VARNAME "${a karmaşık değişken çözümlemeli sözdizimi
T_SWITCH switch switch
T_THROW Throw İstisnalar (PHP 5.0.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_TRY Try İstisnalar (PHP 5.0.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_UNSET unset() unset()
T_UNSET_CAST (unset) tür çarpıtma (PHP 5.0.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_USE use isim alanları (PHP 5.3.0 ve sonrasında mevcuttur).
T_VAR var sınıflar ve nesneler
T_VARIABLE $foo değişkenler
T_WHILE while while, do..while
T_WHITESPACE \t \r\n  
T_XOR_EQUAL ^= atama işleçleri

Ayrıca bakınız: token_name().


Ekler
PHP Manual